Stervenshulp bij ouderen

UIT VRIJE WIL is het initiatief van een groep Nederlanders die het mogelijk wil maken dat aan mensen ouder dan 70 jaar, die hun leven voltooid achten en waardig wensen te sterven, op hun uitdrukkelijk verzoek hulp mag worden geboden. Dat mag nu niet, dat is strafbaar.

 Zelfbeschikking

 Onze Grondwet garandeert iedere Nederlandse burger de vrijheid zijn leven naar eigen inzicht en voorkeur in te richten en daarover beslissingen te nemen. Deze vrijheid omvat ook de laatste levensfase en beslissingen over sterven en dood.  Uit Vrije Wil richt zich op de zelfbeschikking van ouderen. Aan de vrije mens, die zijn leven als voltooid beschouwt, komt de ruimte toe zelf te bepalen hoe en wanneer hij wil sterven. Uit Vrije Wil staat op het standpunt dat stervenshulp aan ouderen die daarom vragen, niet langer strafbaar behoort te zijn. Aan de Nederlandse oudere die waardig wil sterven, behoort door wijziging van de wet die ruimte te worden geboden. Dit impliceert deskundige, zorgvuldige en toetsbare stervenshulp.

 Hulpverleners

 Voor stervenshulp aan ouderen met een voltooid leven zijn speciaal opgeleide en gecertificeerde hulpverleners nodig. Stervenshulp aan ouderen die niet terminaal ziek zijn, valt immers buiten het professionele domein van de arts.
Er zijn groepen hulpverleners die vertrouwd zijn met begeleiding van mensen aan het einde van hun leven: psychologen, geestelijk verzorgers, verpleegkundigen, artsen, vrijwilligers in de palliatieve zorg, etc. Uit dergelijke groepen kunnen personen komen die ervoor kiezen om tot hulpverlener bij voltooid leven te worden opgeleid. Na selectie door de organisatie van hulpverleners en na het volgen van een gedegen leergang worden de hulpverleners gecertificeerd.

 Meer informatie: www.uitvrijewil.nu

Terug naar boven